Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. ПРЕДМЕТ  

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Даймънт ивент 555“ ЕООД. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Мила родина № 5,  пощ. Код 1408, със собственик и управител Илиана Илиева, наричано по-долу за краткост АГЕНЦИЯ или ДОСТАВЧИК, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА  

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 2.1.1. Наименование на Доставчика: „Даймънт ивент 555“ ЕООД 2.1.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Мила родина № 5,  пощ. Код 1408,  2.1.3. Адрес за упражняване на дейността:гр. София, ул. Мила родина № 5,  пощ. Код 1408  2.1.4. Данни за кореспонденция: help@diamond-love-meet..com 2.1.5. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

3. ДЕФИНИЦИИ  

3.1. Автоматичен бот (Automatic bot) – програма, която използва мрежови услуги, предназначени за хора, с цел да извършва автоматични действия, като обработка на данни. 3.2. Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. 3.3. Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни. 3.4. Скрийнкаст (Screencast) – видео запис на действията, извършени на екран на компютър с демонстративно-учебна цел. 3.5. Уеб-паяk (Web spider) – вид автоматичен бот. 3.6. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа. 3.7. Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на ползвателите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies). 3.8. Учебни материали – текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ от АГЕНЦИЯТА с учебна цел като част от обучението. 3.9. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга. 3.10. RSS канал – XML файл, който се появява на всеки уеб сайт, предварително кодиран да показва последните заглавия във форма, който може да се прочете от машина.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА  

4.1. Услугата, предоставяна от Агенцията на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата включва:

4.1.1. Извършване на проучване, анализ в лични срещи на потенциални кандидат членове на агенцията, с цел достигане до максимален брой съвпадения между членовете и възпрепятстване от членство на не подходящи кандидати. Онлайн курсове по конкретно определена от Доставчика тема, указана в съответната информационна уеб-страница на курса, посредством специално разработени лекции, практически упражнения, уеббинари,учебни материали и други информационни ресурси. Организиране на събития от различен тип за членовете и кандидат членовете на агенцията. Извършване на индивидуални
консултации индивидуални. Публикуване на статии с тематична насоченост.

4.1.2. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта и/или предоставени като част от учебния материал. 4.2. Агенцията предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Агенцията в Интернет.

5. ЦЕНА НА УСЛУГАТА  

5.1. Агенцията предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план, когато Услугата се предоставя възмездно.

5.2. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на Агенцията в Интернет.

5.3. Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Агенцията в уебсайта му, когато Услугата се предоставя възмездно.

5.4. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

6. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ  

6.1. Ползвателят е длъжен да заплати таксата за Услугата, указана в уебсайта на Доставчика, в момента на покупка и той да получи съответния продукт или услуга.

6.2. В случай, че Ползвателят не заплати таксата в посочения срок, кандидатурата му за членство,за обучението или за участие в събитие се счита за невалидна и се третира като отказ от участие.

6.3. Достъпни начини на плащане: 6.3.1. Е-pay.bg – микросметка, кредитни и дебитни карти 6.3.2. На каса на Easy-pay

6.4. Тъй като всички продукти и услуги се заплащат в лева, ако сметката на ползвателя е във валута различна от лева, плащането ще се извърши според еквивалента на цената в този на чуждата валута. 6.4. Ползвателя има право на пълно възстановяване на цялата сума, която е платил за съответен продукт или услуга до 7 дни след като е направил плащане и до 5 дни преди съответното събитие, за което е заявил участие Това са условията на гаранция. При контакт с компанията след този срок, ние запазваме правото си да откажем.

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.  

7.1. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация. 7.2. За да използва Услугата, Ползвателят получава данните си за достъп моментално при успешно плащане. Тази информация се получава на имейл адреса, посочен от Ползвателя. 7.3. Паролата за отдалечен достъп се генерира от компютърен робот чрез извършването на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

7.4. С попълване на данните си и при успешно плащане или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

7.5. Агенцията сключва споразумение с всеки кандидат член на агенцията, потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Агенцията .След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

7.6. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

7.7. В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикътима право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

7.8. Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им. 7.9. Споразумението се сключва на български език.
7.10.Споразумението между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://www.diamond-love-meet..com/контакти, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за поверителност (достъпна на адрес http://www.diamond-love-meet..com/контакти/ и Disclaimer (Опровержение) за представителите на нашите продукти и услуги(достъпен на адрес http://www.diamond-love-meet..com/контакти/опровержения

7.11. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при подписване на двустранното споразумение За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

7.12. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

7.13. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на подписването му от Ползвателя и Доставчика.

7.14. За сключването на този договор, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

8.1. Ползвателят на услугата се задължава да спазва етични норми на поведение и да представя за себе си само вярна информация. Прояви на агресия, неуважение, дискриминация , злоупотреба с алкохол и психотропни вещества, както и всеки друг тип рисково поведение, което е заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека при участието си в дейности организирани от агенцията.

8.2. Ползвателят на услугата се задължава да спазва законите в Република България при участието си в дейности организирани от агенцията.

8.3. Агенцията поема ангажимент да организира 4 срещи месечно, като първите срещи стартират от 1 до 3 месеца след подписване на споразумението.

8.7. Агенцията има право по всяко време да изменя и/или допълва съдържанието на програмите си, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.  .

9. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ  

9.1. Агенцията прекратява Услугата при наличието на следните обстоятелства:

9.1.1. Установяване на невярна, подвеждаща информация от Ползвателя

9.1.2. Ползвателят не е заплатил дължимата месечна такса, до 5-то число на месеца
9.1.3. При установяване на действия упоменати в чл. 8.1. и 8.2.

9.1.След отпадане на обстоятелствата по предходните чл. 9.1.2  достъпът до Услугата се възобновява.

9.2. Агенциятя прекратява достъпа услугите си в следните случаи:

9.3.1. при осъществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Ползвателите;

9.3.2. при прекратяване действието на общите условия; 9.3.3. при заявление от страна на Ползвателя;

9.3.4. при изразено несъгласие от страна на Ползвателя с промените в общите условия, отправено до Доставчика.

10. ЛИЧНИ ДАННИ  

10.1. Агенцията предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

10.2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите,

Агенцията ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

10.3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес http://www.diamond-love-meet..com/контакти/политика за поверителност. ‎

10.4. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

10.5. Ползвателят се съгласява, че Агенцията има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

10.6. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Агенцията има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА  

11.1. Агенцията не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на Услугата на Агенцията или каквито и да е ресурси, предложени във връзка със съвместната дейност.

11.2. Агенцията не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на Ползвателя по време и след завършване на Услугата. Агенцията не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за Услугата, в случай че Ползвателят не постигне очаквани от него резултати и ползи по време и след завършване на обучението.

12. КОМУНИКАЦИИ  

12.1. Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени. 13.2. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. 13.3. Писмената форма се счита за спазена и когато Агенцията постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от Ползвателя, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

13. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  

13.1. Ползвателят е длъжен да обезщети Агенцията и трети лица за всички директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, включително съдебни такси и адвокатски хонорари, които са резултат от неспазване от страна на Ползвателя или лица, за които отговаря, на условията на настоящите Общи условия.

14. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  

14.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Агенцията, за което последната ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, нейни членове . 14.2. Агенцията и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

14.3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Агенцията, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

14.4. Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

15. ПРЕКРАТЯВАНЕ  

15.1. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

15.1.1. с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;

15.1.2. с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;

16.1.3. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 15.1.4. по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 15.1.5. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 15.1.6. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 15.1.7. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 15.1.8. в случаите по чл. 8.2 и 8.3 от тези Общи условия; 15.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

16. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

17.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 16.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 16.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на ползвателите. 16.4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.07.2020 г.